Stanovy

STANOVY
Českého klubu chovatelů korel,z.s.

Český klub chovatelů korel, zapsaný spolek (dále jen ČKCHK) je spolek, který sdružuje zejména chovatele korely chocholaté a usiluje o rozvoj chovatelství a ochranu přírody.

Název spolku

Český klub chovatelů korel, z.s.

Sídlo spolku

Benešov – 1935, 256 01 Benešov u Prahy

Zkratka a znak klubu

Lze použít ČKCHK. Znak klubu tvoří hlava korely chocholaté v kruhu po obvodě lemovaném trikolorou, kde je zapsán název spolku.

Působnost

Český klub chovatelů korel,z.s. působí po celé ČR.
Statutární orgán: předseda, který jedná samostatně.

Cíle spolku

a) Vytvářet podmínky pro činnost a rozvoj svých členů.
b) Zvyšovat odborné znalosti a schopnosti svých členů.
c) Zastupovat a hájit zájmy svých členů.
d) Zabezpečovat řízenou, cílevědomou plemenitbu a úroveň chovu stávajících ptáků.
e) Důsledně a trvale dbát na péči a zdraví ptáků v chovech.
f) Evidovat druhy a počty chovaných ptáků a zabezpečovat jejich kroužkování.
g) Pořádat a organizovat přednášky, besedy, výstavy, zájezdy a společenské akce.
h) Spolupracovat s jinými organizacemi chovatelů korel u nás i v zahraničí.

Členství v ČKCHK

a) Členství v klubu je dobrovolné. Členem se může stát občan starší 15 let,
který souhlasí se stanovami, zavazuje se jimi řídit a platit členské příspěvky.
b) Členy klubu se mohou stát i cizí státní příslušníci.
c) Členství vzniká zasláním přihlášky, přijetí je schváleno členskou schůzí.
d) Členství v klubu se prokazuje průkazem s číslem člena.

Práva a povinnosti členů

Práva členů:
a) Účastnit se členských schůzí a od 15 let věku hlasovat.
b) Volit a od 18 let věku být volen do orgánu klubu.
c) Všestranně se podílet na činnosti klubu.
d) Být informován o činnosti a hospodaření klubu.

Povinnosti členů:
a) Dodržovat stanovy klubu, usnesení orgánů klubu, dbát zájmů klubu.
b) Aktivně se podílet na činnosti klubu (výstavy, schůze, přednášky atd.)
c) Řádně platit členské příspěvky.
d) Kroužkovat, evidovat a vystavovat chované korely.
e) Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví chovaných ptáků.
f) Usilovat o dobré vzájemné vztahy mezi členy.

Zánik členství

a) Vystoupením, písemně sděleným výboru klubu
b) Výmazem z evidence (neplnění povinností člena)
c) Vyloučením
d) Úmrtím

Organizační struktura ČKCHK

Členská schůze
Výbor klubu
Revizní komise

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Řádnou schůzi svolává výbor 1 x do roka a 1 x ročně svolává výbor výroční členskou schůzi. Na ní se projednává hodnocení předcházejícího roku po stránce odborné a finanční. Na další rok se stanoví plán práce, rozpočet a výše členských příspěvků. Všechna rozhodnutí členských schůzí jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Nejprve se hlasuje o protinávrhu. Usnesení se zpracují písemně a jsou k dispozici všem členům.
Členská schůze volí výbor klubu a revizní komisi na dobu 3. let.

V čele ČKCHK je volený výbor, který musí být nejméně pětičlenný a jehož činnost koordinuje a řídí předseda. Dalšími členy jsou místopředseda, poradce chovu, pokladník a předseda RK. Tyto funkce nelze kumulovat.
Předseda zastupuje ČKCHK navenek jako statutární orgán a to samostatně. Svolává a řídí členské schůze, svolává a řídí schůze výboru, tuto pravomoc může převést na libovolného člena výboru, zpravidla místopředsedu.
Pokladník spravuje a vede finanční prostředky dle obecně platných zásad.

Revizní komise je voleným, tříčlenným orgánem a její činnost řídí její předseda. Provádí revize hospodaření a činnosti klubu. Výroční členské schůzi předkládá zprávu. Revizní komise je na výboru nezávislá, podléhá jen členské schůzi.

Hospodaření klubu

Členem klubu je pokladník, jeho činnost je kontrolována výroční členskou schůzí.
Zdrojem příjmu klubu jsou: a) členské příspěvky
b) mimořádné příspěvky
c) hospodářská činnost
d) dary od jiných organizací a osob

Všechny příjmy, které klub získá, jsou určeny výlučně na provoz klubu.
Klub hospodaří a vede účetnictví v souladu se zákonnými normami.

Zánik klubu

Klub z vlastní vůle zaniká, rozhodne-li o tom mimořádná členská schůze 4/5 většinou hlasů přítomných členů ČKCHK. Na písemné pozvánce musí být tento účel uveden. Členská schůze rozhodne, jak bude naloženo s majetkem klubu.

Dle zákona 82/2012 sb. v platném znění.

Tyto stanovy byly schváleny na výroční schůzi 13.2.2016.