Stanovy-old

STANOVY

Českého klubu chovatelů korel

Článek I.

Název a sídlo organizace

Český klub chovatelů korel (dále jen klub) je ve smyslu zákona č.83/1990 Sb. občanským sdružením. Členy klubu jsou chovatelé korely chocholaté, jako fyzické osoby i právnické osoby (kolektivy) jejichž činnost je obdobná poslání klubu.

Sídlo klubu: Benešov – 1935, 256 01 Benešov u Prahy

Zkratka klubu: lze použít ČKCHK

Článek II.

Činnost klubu

a) Vytvářet podmínky pro činnost a rozvoj svých členů.

b) Zvyšovat odborné znalosti a schopnosti svých členů.

c) Zastupovat a hájit zájmy svých členů.

d) Zabezpečovat řízenou, cílevědomou plemenitbu a úroveň chovu stávajících ptáků.

e) Důsledně a trvale dbát na péči a zdraví ptáků v chovech.

f) Evidovat druhy a počty chovaných ptáků a zabezpečovat jejich kroužkování.

g) Pořádat a organizovat přednášky, besedy, výstavy, zájezdy a společenské akce.

h) Spolupracovat s jinými organizacemi chovatelů korel u nás i v zahraničí.

Článek III.

Členství v klubu

a) Členství v klubu je dobrovolné. Členem se může stát občan starší 15 let, který souhlasí se stanovami, zavazuje se jimi řídit a platit členské příspěvky.

b) Členy klubu se mohou stát i cizí státní příslušníci.

c) Členství vzniká zasláním přihlášky a zaplacením příspěvku na kontaktní adresu klubu.

d) Průkazem členství v klubu je legitimace.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

Práva členů:

a) Účastnit se členských schůzí a od 15 let věku hlasovat.

b) Volit a od 18 let věku být volen do orgánu klubu.

c) Všestranně se podílet na činnosti klubu.

d) Být informován o činnosti a hospodaření klubu i jeho orgánům.

Povinnosti členů:

a) Dodržovat stanovy klubu, usnesení orgánů klubu, dbát zájmů klubu.

b) Aktivně se podílet na činnosti klubu (výstavy, schůze, přednášky atd.)

c) Řádně platit členské příspěvky.

d) Kroužkovat, evidovat a vystavovat chované korely.

e) Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví chovaných ptáků.

f) Usilovat dobré vzájemné vztahy mezi členy.

Článek V.

Zánik členství

a) Vystoupením, písemně sděleným výboru klubu

b) Výmazem z evidence (neplnění povinností člena)

c) Vyloučením

d) Úmrtím

Článek VI.

Organizační struktura

 – Členská schůze

– Výbor klubu

– Revizní komise

Nejvyšším orgánem je členská schůze. Řádnou schůzi svolává výbor 2 x do roka a 1x ročně svolává výbor výroční členskou schůzi. Na ní se projednává hodnocení předcházejícího roku po stránce odborné a finanční. Na další rok se stanoví plán práce, rozpočet a výše členských příspěvků. Všechna rozhodnutí členských schůzí jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Nejprve se hlasuje o protinávrhu. Usnesení se zpracují písemně a jsou k dispozici všem členům.

Členská schůze volí výbor klubu a revizní komisi na dobu 3. let.

V čele klubu je volený výbor, jehož činnost koordinuje a řídí předseda. Dalšími členy jsou místopředseda a pokladník. Tyto funkce nelze kumulovat

Předseda zastupuje klub navenek, řídí členské schůze, svolává a řídí schůze výboru, tuto pravomoc může převést na libovolného člena výboru, zpravidla místopředsedu.

Pokladník spravuje a vede finanční prostředky dle obecně platných zásad.

Revizní komise je voleným, tříčlenným orgánem a její činnost řídí její předseda. Provádí revize hospodaření a činnosti klubu. Výroční členské schůzi předkládá zprávu. Revizní komise je na výboru nezávislá, podléhá jen členské schůzi.

Článek VII.

Hospodaření klubu

Členem klubu je pokladník, jeho činnost je kontrolována výroční členskou schůzí.

Zdrojem příjmu klubu jsou:

a) členské příspěvky

b) mimořádné příspěvky

c) hospodářská činnost

d) dary od jiných organizací a osob

Všechny příjmy, které klub získá, jsou určeny výlučně na provoz klubu.

Klub hospodaří a vede účetnictví v souladu se zákonnými normami.

Článek VIII.

Zánik klubu

Klub z vlastní vůle zaniká, rozhodne-li o tom mimořádná členská schůze 4/5 většinou hlasů přítomných členů. Na písemné pozvánce musí být tento účel uveden. Členská schůze rozhodne, jak bude naloženo s majetkem klubu.

Článek IX.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich registrace.

(Registrace provedena 17.12. 2009)